Gelecek Dönem Planlarımız

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Dernek, dezavantajlı çocuk ve gençler için fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Bilim ve Teknoloji
Dernek, bilim ve teknoloji alanlarında gençlerin girişimciliğini arttırmak, fuarlara katılmak, ar-ge ve inovasyon faaliyetleri yürütmek,
Bilim insanları ile çalışmak, yerli ve yabancı üniversitelerle işbirliği yapmak,
Yeni teknolojileri takip etmek Dron (insansız hava araçları) gibi ürünlerin kullanımı ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek ve kamuoyunun dikkatini çekmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirebilir.
Teknolojinin doğru kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak,
Teknoloji bağımlılığına yönelik faaliyetler düzenlemek ve bu faaliyetlere katılmak.

Anayasa ve Lobicilik
Dernek, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması yönündeki çabalarına katkıda bulunmak,
Başta gençlerin ihtiyaç duydukları yasal sorunların araştırılması olmak üzere toplumun anayasal beklentilerini ölçümleyecek buluşmalar, anketler, tartışma panelleri düzenlemek, ortaya çıkan ürünlerin kamuoyu ve karar vericilerle paylaşılmasını sağlamak,
Çocukların, gençlerin ve toplumun karar vericilerden beklentilerini içeren yayınlar hazırlamak, bu yayınları basın bültenleri, sosyal medya hesapları ve diğer basılı kaynaklarla ilgililere ulaştırmak.
Yapılan çalışmaların örnek model teşkil etmesi durumunda ders kitaplarına ve hatta uluslararası belgelere girmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirebilir.

Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Kırsal Kalkınma
Dernek, Türkiye genelinde tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren gençler ile şehir merkezlerinde yaşayan gençlere yönelik bilinçlendirme ve sevdirme faaliyetleri düzenlemek, mevcut çalışmalar yürüten gençlerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek,
Bu alanda faaliyet gösteren ya da faaliyet gösterme potansiyeli olan gençlerin girişimciliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
Büyükşehirden kaçış ve kırsal alanda gençlerin devlet desteği ile iş kurmaları konusunda bilgilendirme günleri ve buluşmalar düzenlemek,
Tarım ve hayvancılığı sevdirecek yeni ürün ve metotlar geliştirmek,
Ekolojik yaşam sevgisini ve bu alanda farkındalığı ortaya çıkaracak etkinlikler gerçekleştirmek,
Çocukların, gençlerin, genç kadınların ve engelli gençlerin ekolojik farkındalığı arttırmak, bu dezavantajlı grupların projelere dahil edilmesini sağlayarak çevre ile bütünleşmelerini sağlamak,
Yerelde ve kırsal alanda girişimcilik faaliyetleri gerçekleştiren dezavantajlı kişi ve grupların ürünlerinin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, bu alanda örnek uygulamalar ve metotlar geliştirmek,
Genç Gönüllülerin fikirlerinin oluşturulmasına yönelik üniversiteler başta olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, kuluçka merkezleri oluşturmak,
Organik tarım çalışmaları konusunda bilinç oluşturmak, örnek uygulamaları takip etmek ve bu alanda yayınlar çıkarmak,
Gençleri organik tarım ve hayvancılık yapma konusunda teşvik etmek,
Yoksulla mücadele ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak faaliyetler geliştirmek,
Yerel halkın yaşadığı sorunları ele alan çeşitli toplantılar, halk meclisleri ve buluşmalar düzenleyebilir.

Spor ve Sağlık
Extreme ve deniz sporları alanında gençlerin farkındalığını arttırmak,
Extreme sporu yapan genç gönüllülere sponsor bulmaları konusunda yardımcı olmak, bu kişilerin masraflarının karşılanması konusunda yardım geceleri düzenlemek,
Ülkemizin spor etkinlikleri ile tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek,
Dernek ve ülkemiz adına farklı spor dallarında temsil gücü kuvvetli gençler yetiştirmek,
Extreme sporlarına yönelik salon açmak, etkinlikler düzenlemek ve bu alanda projeler geliştirip uygulamak,
Yeni türemiş sağlık sorunlarına yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek, afiş, broşür, rol-up ve kamu spotu gibi materyallerle halkı bilinçlendirmek,
Beslenme kültürü, obezite ve sefertası gibi uygulamalarla toplumsal bilinçlendirme yönelik proje ve faaliyetler geliştirmek,
Kullanılmamış ilaçların toplatılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kampanyalar, projeler geliştirip mültecilerle yardımlaşma konusunda faaliyetler gerçekleştirmek,
Uyuşturucu madde kullanan, kendi geleceğinden ümitsiz olan gençlerin topluma adapte olmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, bu alanda merkezler kurmak, üniversiteler ve ilgili merkezlerle işbirliği yapmak,
Dernek, çocuk ve gençlerin gelişimi ve eğitimi için kamplar açabilir.
Dernek, sporda şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütebilir, spor kulüpleri ile işbirliği yapabilir.
Dernek, çocuk ve gençleri kötü ortam ve alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla spor kulübü kurabilir.

Eğitim-Kültür
Dernek, başarılı olduğu belgelenen dezavantajlı gençlere yönetim kurulu kararı ile burs verilebilir.
Doğal afetler konusunda çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesini sağlayacak her türlü eğitim verilebilir.
Doğal afetler konusunda çeşitli STK ve kamu işbirliği ile merkezler açılabilir.
Sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafik yönden farklılık gösteren gerek Türkiye gerekse uluslararası toplumdan gençlerin bir araya gelmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetler belli bir tematik konu ile netleştirilir. Bu alanda faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.
Dernek, Türkiye genelinde özellikle köylerde yıkılmış, taşımalı sistem sebebiyle kullanılamaz durumda olan okulların yenilenmesini sağlayarak bu binaları amaçları doğrultusunda eğitim merkezi olarak kullanabilir.
Tüketici hakları konusunda ilkokullarda, liselerde, üniversitelerde kahvehanelerde projeler gerçekleştirmek, gerektiğinde gezici araçlarla sokaklarda ve meydanlarda faaliyetler gerçekleştirmek,
Amaçlar doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası geziler düzenlemek, bu gezilerde araştırmalar yapmak, gençlerin motivasyonunu sağmak,
Dernek, Kültür bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler geliştirebilir, projelere ortak olabilir. Kültürlerarası öğrenme konusunda yerel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirebilir.

Kişisel Gelişim
Dernek, Gençlerin kişisel gelişimlerine yönelik yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek,
Girişimciliğe yönelik ulusal ve uluslararası geziler düzenlemek,
Çocuk ve gençlerin değerler eğitimi kapsamında istendik dışı davranışlarını geliştirecek belgesel, kısa film ve animasyon gibi görsel medya etkinlikleri gerçekleştirmek,
Yetiştirme yurdunda kalan gençlerin iş kurmalarına yönelik projeler ve faaliyetler gerçekleştirmek,
İşyerinde mobing, iş yerinde hak ve sorumlulukların kavranmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Aile ve Sosyal Politikalar
Milli, manevi ve ananevi değerlerimizin ışığında gençlerin aydınlatılmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek, bu alanda yenilikçi yöntemler belirlemek, kitaplaştırmak ve yaygınlaştırmak,
Ailenin korunmasına yönelik faaliyetler düzenlemek,
Mutlu aile mutlu yuva seminerleri düzenlemek, yeni aile kuracak gençlere yönelik seminerler ve buluşmalar düzenlemek.
Ebeveynlere yönelik çocuk eğitimi adı altında broşür ve kitap basımı yapmak
Suça itilen ve zorla çalıştırılan çocuklara yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

Türk Dünyası ve Uluslararası Toplum
Türk dünyası gençleri ile uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek,
Ortak kültürün geçmişte olduğu gibi yeniden hayat bulmasını sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlemek, bu alanda proje bazlı çalışmalar yapmak,
Fon Oluşturma Dernek amaçları doğrultusunda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO, elçilikler, konsolosluklar ve ulusal ve uluslararası şirketler ve sivil toplum kuruluşlarından destek alabilir.
Dernek Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde olan ülkemizdeki gelişimi arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirebilir. Bu faaliyetler için AB Bakanlığı ile işbirliği yapabilir.

Adalet, Hukuk ve Hak Temelli Faaliyetler
Dernek, çocuk hakları, insan hakları, tüketici hakları gibi konularda faaliyetler gerçekleştirebilir. Okullarda, kamusal alanlarda eğitim programları gerçekleştirebilir. İlgili kuruluşlarla protokol yaparak uygulamalarını yaygınlaştırabilir.
Dernek, hak temelli faaliyetleri farklı yaş gruplarına uygulamak için farklı teknikler geliştirebilir. Bu tekniklerin geliştirilmesi için projeler geliştirip uygulayabilir.
Geliştirilen hak temelli projeleri tek başına veya üniversiteler, milli eğitim, UNICEF vb. kurumlarla da uygulayabilir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında özellikle meslek lisesi öğrencilerinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik devletin almış olduğu tedbirleri incelemek, uluslararası geziler düzenleyerek dünyadaki trendleri ülkemizdeki karar vericilerle paylaşmak, bu alanda yeni metotlar geliştirerek Türkiye genelinde örnek uygulamalar geliştirmek,
Sigortasız işlerde çalışan gençleri uyarmak, gençlerin iş yerlerinde yaşayabilecekleri sorunlara yönelik hak ve sorumluluklarının paylaşılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak,
Çocuk ve gençlerin şiddet, istismar ve kötü muameleye maruz kalmasını önleyecek projeler gerçekleştirebilir. Dernek, hedef grubundaki çocuk ve gençlerin kötü muamele ile karşılaştırılması durumunda hukuki çalışmalara gözlemci olarak katılabilir. karar vericilere bu hususta düşüncelerini paylaşabilir. Hukuki süreçleri takip edebilir ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere faaliyetler gerçekleştirebilir.
Dernek, şiddet ve istismardan çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yenilikçi fikirler geliştirebilir ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için şirketler, hibe kaynakları ve kamu kaynaklarını kullanabilir.
Mahkemelerce suçlu bulunup, hapishanelerde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler düzenlenmek,
Dernek, gerçekleştirdiği projelerin gerek Türkiye’de gerekse dünyada uygulanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirebilir. Gerektiğinde UNICEF, BM, AB ve NATO gibi uluslarararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
Türkiye’nin imza attığı uluslararası sözleşmelere istinaden özellikle çocuk ve gençleri ilgilendiren konularda fikir beyan edebilir, gerektiğinde ulusal veya uluslararası işbirliği çalışmaları gerçekleştirerek ülkemizin itibarının arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirebilir.

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma
Gençlerin, cüzdanlarını yönetebilme ve tasarruf sağlayabilme niteliklerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler geliştirmek,
Gençlerin kooperatifleşmesini ve bir araya gelerek birlikte çalışma kültürlerinin geliştirilmesini sağlamak,

Kapasite Geliştirme
Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek, geliştirilen projelere dâhil olmak, bu alanda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Şehir kimliği çalışmaları yapmak, dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek gönüllüleri ve proje ortaklarıyla ülkemizdeki her şehir için yerel yönetimlerle uygulanacak çalışma planları hazırlamak,
Gençlerin gözünden şehirlere bakış açısı kazandırmak, şehirlerin olmazsa olmazları ve olmazsa olurlarını tartışmak, bu alanda atölye çalışmaları gerçekleştirmek,
Tüm bu faaliyetlerde çıkan somut çıktıları karar vericilerle paylaşmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
Dernek tüm çalışma alanlarında profesyonel danışmanlık alabilir ve verebilir.
Dernek, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve genel gelirlerini kullanarak amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerin yürütülmesi için çeşitli merkezler açabilir.
Dernek, kentlilik bilincinin geliştirilmesi, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun yaşadıkları şehirlere aidiyet hislerinin geliştirilmesine yönelik yenilikçi veya geleneksel yöntemlerle projeler geliştirebilir, mevcut projelere ortak olabilir.
Dernek, Türkiye’nin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirebilir.
Dernek, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 gibi vizyon çalışmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirebilir. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

Genç Gönüllüler Derneği, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirerek hedeflerine varmayı amaçlamaktadır.